Camp YavnehCamp Yavneh

Kol Yavneh: Itzik Shalem- Kaminsky