Camp YavnehCamp Yavneh

Kol Yavneh: Sophie Ana Paris (K’17), Rosh Kerem ’22