Camp YavnehCamp Yavneh

Torah Minute with Rav Yaakov – Parshat Tetzaveh – 5779